คลังข้อสอบ / ฟิสิกส์ / บทที่ 5 งานและพลังงาน / คำถาม