คลังข้อสอบ / ฟิสิกส์ / บทที่ 8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น / คำถาม