คลังข้อสอบ / ฟิสิกส์ / บทที่ 18 ความร้อนและทฤษฏีจนล์ของแก๊ส / คำถาม