คลังข้อสอบ / ฟิสิกส์ / บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม / คำถาม