คลังข้อสอบ / คณิตศาสตร์ / บทที่ 2 ระบบจำนวนจริงและทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น / คำถาม