คลังข้อสอบ / คณิตศาสตร์ / บทที่ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย / คำถาม