คลังข้อสอบ / ภาษาไทย / หน่วยที่ 1 หลักการใช้ภาษา / คำถาม

1). ข้อใดมีคำที่สะกดผิด
2). ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
3). ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
4). คำในข้อใดใช้ได้ทั้งความหมายตามตัวและความหมายเชิงอุปมาทั้ง 2 คำ