คลังข้อสอบ / ชีววิทยา / บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต / คำถาม

1). ในการศึกษาชีววิทยาเกี่ยวกับกำเนิดของสิ่งมีชีวิตของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งข้อใดคือสมมติฐานของการศึกษานี้
2). Glutarthione (GSM) เป็นสารต้านออกซิเดชันพบใน พืช สัตว์ รา และแบคทีเรียบางชนิดเมื่อถูกออกซิไดซ์จะเปลี่ยนเป็น GSSG ซึ่งมีโครงสร้างดังภาพภายในโมเลกุลนี้พบพันธะชนิดได