คลังข้อสอบ / ชีววิทยา / บทที่ 12 การสังเคราะห์ด้วยแสง / คำถาม