คลังข้อสอบ / ชีววิทยา / บทที่ 14 การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช / คำถาม