คลังข้อสอบ / ชีววิทยา / บทที่ 16 ยันและโครโมโซม / คำถาม