คลังข้อสอบ / ชีววิทยา / บทที่ 17 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA / คำถาม