คลังข้อสอบ / ชีววิทยา / บทที่ 19 ความหลากหลายทางชีวิภาพ / คำถาม