คลังข้อสอบ / ชีววิทยา / บทที่ 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต / คำถาม

1). ข้อใดเรียงลำดับองค์ประกอบของเซลล์จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ตามลำดับไม่ถูกต้อง