คลังข้อสอบ / ชีววิทยา / บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต / คำถาม