คลังข้อสอบ / สังคมศึกษา / บทที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม / คำถาม

1). ปีพุทธศักราชตามคติที่ใช้ในสังคมไทย เริ่มต้นนับตั้งแต่เหตุการณ์ใดในพุทธประวัติ
2). ถ้าการเปล่งอาสภิวาจา คือ การประกาศอิสรภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ แล้วการประกาศอิสรภาพนี้ได้กลายเป็นจริงได้ในเหตุการณ์ใด
3). ตอนสมัยเด็กของพระเยซู มักจะมีคนถามปัญหาต่อท่านมากมาย และทุกครั้งเมื่อถูกถามท่านมักจะตอบ่า "เดี๋ยวก่อนฉันจะถามบิดาฉันดูก่อน" บิดาในที่นี้หมายถึงผู้ใด
4). เศรษฐีคนหนึ่งมีบุตรชายคนเดียว ด้วยความรักและความหวังในอนาคตของลูกจึงพยายามทุกวิธีเพื่อให้ลูกได้เข้าเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง แต่บุตรชายไม่รักดี มักไม่สนใจเรียน ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อน และแกล้งครูประจำจนต้องย้ายโรงเรียนบ่อยๆ ทำให้ลูกชายเศรษฐีไม่เสียโอกาสได้เรียนหนังสือเลยตั้งแต่เด็กจนโตเป็นหนุ่มข้อใดที่ลูกชายเศรษฐีมีพร้อมสมบูรณ์ตามหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา
5). เนื้อเพลงในข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของเหตุผลปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท
6). พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนเป็นเวลา 45 ปี มีจำนวนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 หมวด ได้แก่ พระวินัยปิฏก กระสุตตันตปิฏก พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนทั้งหมด เมื่อสรุปเป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ข้อใด
7). นายแดงเป็นคนจิตใจโหดร้าย ชอบล่าสัตว์ป่าที่หายาก เพื่อความสนุกและบันเทิงใจ หลักเบญจธรรมข้อใดที่จะช่วยให้เขาไม่มีพฤติกรรมเช่นนี้
8). ตามหลักปฏิบัติ 5 ประการ ในศาสนาอิสลาม ข้อใดถือว่าเป็นหัวใจของการเป็นมุสลิม
9). การพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพุทธให้ความสำคัญกับการพัฒนาอะไรมากที่สุด
10). นายดำเป็นคนจริงใจ พูดจริง ทำจริง จะพูดอะไรก็เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ในทุกระดับ ไม่ว่าในครอบครัว หมู่บ้าน ที่ทำงาน และชุมชน นายดำมีหลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือนข้อใด
11). การกระทำใดถือว่าเป็นการปฏิบัติตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา
12). นายแดงไปโรงเรียนสายทุกวัน ไม่เคยทำการบ้าน และมักจะก่อเรื่องทะเลาะวิวาท ในโรงเรียนเป็นประจำ แสดงว่า นายแดงบกพร่องกระบวนการศึกษาด้านใด
13). หลังจากส่งพระสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรก พระพุทธเจ้าได้เสด็จไป แสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่เมืองราชคฤห์ เหตุการณ์นี้จัดเป็นพุทธจริยาข้อใด
14). นายประเสริฐเป็นคนขยันหมั่นเพียร อดออม พอเพียง และคบหาแต่เพื่อนที่ดีแสดงว่า นายประเสริฐ ปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
15). พระราชดำรัชถึงแนวปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตอนหนึ่งว่า "...ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วย ความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำที่ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น..."(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9) จากพระราชดำรัสข้างต้นตรงกับหลักธรรมข้อใดมากที่สุด
16). ศีล 5 ของพุทธศาสนาและบัญญัติ 10 ประการของคริสต์ศาสนาข้อต่อไปนี้ที่มีลักษณะร่วมกันมากที่สุด
17). ข้อใดไม่ใช่วัตุประสงค์ที่สอดคล้องกันระหว่าง "การให้ทาน" ตามคำสอนของพุทธศาสนา "การทำซะกาต" ของศาสนาอิสลาม
18). ครูแดงเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปิดภาคการศึกษา ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของตนเองที่ผ่านมา เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไปพฤติกรรมของครูแดงสอดคล้องกับคติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
19). ข้อใดแสดงพุทธคุณ (คุณของพระพุทธเจ้า) ที่เกิดขึ้นกับสัมพันธ์กับเหตุการณ์ใน พุทธประวัติได้ถูกต้อง
20). กวีนิพนธ์ไทยที่ว่า
พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา
กวีนิพนธ์บทนี้สะท้อนคติธรรมจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดมากที่สุด
21). โรงเรียนประชาบาล ซึ่งเกิดจากเงินบริจาคและเงินที่ทางราชการได้เรียกเก็บเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับ จากผู้ชายอายุ 18 - 60 ปี คนละ 1 - 3 บาทต่อปี ที่เรียกว่า "เงินศึกษาพลี" เกิดขึ้นในรัชกาลใด
22). การสารภาพบาปในศาสนาคริสต์มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
23). ข้อใดกล่าวถึงสังคมชมพูทวีปได้ถูกต้องที่สุด
24). สังคมชมพูทวีปในสมัยพุทธการมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างชัดเจน วรรณะที่ทำหน้าที่สั่งสอนวิทยาการต่างๆ และทำพิธีกรรมทางศาสนให้แก่สังคสมได้แก่ข้อใด
25). พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้ฝึกตนได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะคุณสมบัติในข้อใด
26). บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตามหลักสัมมากัมมันตะในมรรคมีองค์ 8 ได้ถูกต้องที่สุด
27). สมรักษ์เป็นหัวหน้าบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ มีพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวนมาก สมรักษ์ควรยึดถือหลักปฏิบัติตนข้อใดในการปกครองพนักงานทั้งหมด
28). หลักธรรมในข้อใดสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงได้ดีที่สุด
29). มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะการศึกษา หมายความว่าอย่างไร
30). อปริหานิยธรรม 7 คือหลักธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม นำมาใช้ในการปกครองหมู่คณะเพื่อความสุขความเจริญ ข้อใดไม่นับอยู่ในหลักอปริหานิยธรรม 7
31). ข้อใด ไม่ใช่ ระเบียบพิธีของการถวายผ้าอาบน้ำฝนที่ถูกต้อง
32). สุวิทย์เกิดความประทับใจ ดร. เอ็มเบดการ์ ในการเป็นชาวพุทธต้นแบบ เขาจึงปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนตามอย่าง ดร. เอ็มเบดการ์ คำปฏิญาณตนที่สุวิทย์ยึดถือนั้น ข้อใดกล่าวผิดจากความเป็นจริง
33). สมศักดิ์ศึกษาธรรมจนเข้าใจชัดว่าทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สิ่งมีชีวิตเมื่อเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยและตายไปในที่สุด เขาจึงตั้งใจที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจตามหลักสุจริต 3 หลักธรรมดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาวันใด