คลังข้อสอบ / สังคมศึกษา / บทที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม / คำถาม

1). ข้อใดกล่าวถึงของหมั้นไม่ถูกต้อง
2). นายดำจอดรถจักรยานของตนไว้หน้าร้านอาหาร เพื่อสั่งอาหารกลับบ้าน นายขาวเห็นเป็นโอกาส จึงขี่จักรยานของนายดำออกไปโดยต้องการเอาไปเป็นของตน นายดำเห็นดังนั้นจึงวิ่งไปจะดึงเสื้อนายขาวไว้ เพื่อไม่ให้นายขาวขี่จักรยานไปได้ แต่ดึงเสื้อไม่ทันและนายดำเสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บต้องเย็บสองเข้ม ถามว่านายขาวมีความผิดอะไร
3). ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการยืมเงิน
4). ข้อใดเป็นความผิดฐานยักยอกตามกฎหมายอาญา
5). ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
6). ข้อใดคือปัจจัยที่ส่งผลให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
7). ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของสังคมไทยที่สะท้อนผ่านประเพณีและวัฒนธรรมไทย
8). ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลให้วัฒนธรรมไทยมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
9). ประเทศใดที่ประมุขแห่งรัฐไม่ใช่กษัตริย์
10). ข้อใดคือหลักการในข้อห้ามมิให้สมาชิกรัฐสภาดำรงตำแหน่งในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11). หลักการหรือกลไกใดต่อไปนี้ที่มีอยู่เฉพาะในระบบรัฐสภา แต่ไม่มีในระบบประธานาธิบดี
12). ข้อใดไม่ใช่พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
13). ข้อใดไม่ใช่หน้าที่สำคัญของสังคม
14). ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องการจัดระเบียบสังคม