คลังข้อสอบ / สังคมศึกษา / บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์ / คำถาม

1). สมมติให้มีสินค้า 2 ชนิดคือ สินค้า X และสินค้า Y ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน ถ้ากำหนด ให้อุปทานของสินค้าทั้งสองไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากราคาสินค้า Y ลดลงในขณะที่ ราคาสินค้า X คงที่ ราคาและปริมาณดุลยภาพในตลาดสินค้า X จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
2). ข้อใดต่อไปนี้ครอบคลุมปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างครบถ้วน
3). ข้อใดสอดคล้องกับความหมายของอุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand) ในตลาดสินค้าชนิดหนึ่ง ๆ
4). บริษัท ก. เป็บบริษัทหนึ่งในตลาดที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย บริษัท ก. ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใด
5). ข้อใดไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญา
6). หากประเทศ ก.ประสบภาวะเงินเฟ้ออันเนื่องจากสาเหตุด้านอุปสงค์ ข้อใดเป็นมาตราการทางการเงินที่ประเทศ ก.ไม่ควรนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ
7). ข้อใดคือมาตราการของนโยบายการคลังที่ไม่มีผลในการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ
8). ข้อใดมีลักษณะเป็นการสร้างหนี้สาธารณะที่ยอมรับได้ จากการพิจารณาอัตราการเพิ่มหนี้สาธารณะและอัตราการขยายตัว ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP ) ที่เกิดจากการเพิ่มหนี้สินสาธารณะ
9). กำหนดให้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยในเดือนมกราคม 2561 และเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นดังนี้
  ณ มกราคม ณ พฤษภาคม
อัตราแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นกับไทย (เยน : บาท) 100 : 35 100 : 38
อัตราแลกเปลี่ยนจีนกับไทย (หยวน : บาท) 100 : 498 100 : 480

หากกำหนดให้ราคาสินค้าระหว่างประเทศของสินค้าไทย สินค้าญี่ปุ่นและสินค้าจีนยังคงเดิม การสรุปสถานการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2561 ข้อใดไม่ถูกต้อง
10). ประเทศกินีควรขอกู้เงินจากหน่วยงานใด เมื่อประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ประสงค์จะกู้เงินจากต่างประเทศ เพื่อบูรณะซ่อมแซมและลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ตลอดจนต้องการความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนและการบริหารการเงิน