คลังข้อสอบ / สังคมศึกษา / บทที่ 4 ประวัติศาสตร์ / คำถาม

1). ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
2). ข้อใดไม่สอดคล้องกับยุคก่อนประวัติศาสตร์
3). ข้อใดเป็นหลักฐานชั้นต้นที่เกิดขึ้นใน "สมัยใหม่" ตามการแบ่งยุคประวัติศาสตร์สากล
4). ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
5). ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการปกครองแบบฟิวดัลในสมัยกลางของยุโรป
6). สงครามอานามสยามยุทธกับญวนเกิดขึ้นในรัชกาลใด
7). ข้อใดเป็นภูมิปัญญาไทยที่เป็นนามธรรม
8). การจัดตั้งหอรัษฎากรณ์พิพัฒน์ ส่งผลต่อการปฏิรูปสยามในด้านใดมากที่สุดด้านภาษีอากร
9). "ค่าผูกปี้" ตรงกับข้อใดมากที่สุด