คลังข้อสอบ / สังคมศึกษา / บทที่ 5 ภูมิศาสตร์ / คำถาม

1). ถ้าภาพถ่ายทางอากาศใน 1 แนวบินมีจำนวนภาพเรียงกันทั้งหมด 6 ภาพโดยแต่ละภาพมีส่วนเหลื่อมหน้าร้อยละ 60 อยากทราบว่าจะสามารถมองเห็นภาพ 3 มิติ ที่ภาพทับกันสนิทได้ทั้งหมดกี่ภาพ
2). ถ้าวัดมุมแอซิมุทได้เท่ากับ 100 องศา จะคิดเป็นค่ามุมแบริ่งได้เท่าไร
3). ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะประสบภัยพิบัติในด้านวาตภัยและอุทกภัยรวมถึงอาจเกิดแผ่นดินถล่มจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความถี่ในการเกิดสูง ท่านควรหลีกเลี่ยงในการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดใด
4). กรณีการเกิดอุทกภัยที่รุนแรงและรวดเร็วในเขตเทศบาลนครสกลนคร เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2560 มีแนวทางใดที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสถาวะน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสมที่สุด
5). การศึกษาและสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งเกิดจากการกระทำแรงน้ำไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากน้ำจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะภูมิสัณฐานใดมีโอกาสพบน้อยที่สุด
6). ข้อใดไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศไทย
7). การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกด้วยการกระทำของมนุษย์ตามข้อใดส่งผลต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมากที่สุด
8). พระราชบัญญัติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใดมีบทบาทในการเสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากรและการส่งเสริมการลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี
9). ฝนกรดมีผลเสียต่อแหล่งน้ำ ปลา ป่าไม้ ตลอดจนระบบทางเดินหายใจของคน แนวทาง แก้ไขให้ลดลงอย่างรวดเร็ว และเป็นไปได้จริงในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปคือแนวทางในข้อใด
10). ข้อใดเป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเชิงภูมิศาสตร์ของเกษตรกรที่จะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน