แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ปี 2562 (จำนวน 3 ข้อ)


1). ในการศึกษาชีววิทยาเกี่ยวกับกำเนิดของสิ่งมีชีวิตของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งข้อใดคือสมมติฐานของการศึกษานี้
2). ข้อใดเรียงลำดับองค์ประกอบของเซลล์จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ตามลำดับไม่ถูกต้อง
3). Glutarthione (GSM) เป็นสารต้านออกซิเดชันพบใน พืช สัตว์ รา และแบคทีเรียบางชนิดเมื่อถูกออกซิไดซ์จะเปลี่ยนเป็น GSSG ซึ่งมีโครงสร้างดังภาพภายในโมเลกุลนี้พบพันธะชนิดได