แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ปี 2558 (จำนวน 1 ข้อ)


1). สังคมชมพูทวีปในสมัยพุทธการมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างชัดเจน วรรณะที่ทำหน้าที่สั่งสอนวิทยาการต่างๆ และทำพิธีกรรมทางศาสนให้แก่สังคสมได้แก่ข้อใด