แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ปี 2559 (จำนวน 12 ข้อ)


1). ข้อใดกล่าวถึงสังคมชมพูทวีปได้ถูกต้องที่สุด
2). พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้ฝึกตนได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะคุณสมบัติในข้อใด
3). บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตามหลักสัมมากัมมันตะในมรรคมีองค์ 8 ได้ถูกต้องที่สุด
4). สมรักษ์เป็นหัวหน้าบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ มีพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวนมาก สมรักษ์ควรยึดถือหลักปฏิบัติตนข้อใดในการปกครองพนักงานทั้งหมด
5). หลักธรรมในข้อใดสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงได้ดีที่สุด
6). มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเพราะการศึกษา หมายความว่าอย่างไร
7). อปริหานิยธรรม 7 คือหลักธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม นำมาใช้ในการปกครองหมู่คณะเพื่อความสุขความเจริญ ข้อใดไม่นับอยู่ในหลักอปริหานิยธรรม 7
8). ข้อใด ไม่ใช่ ระเบียบพิธีของการถวายผ้าอาบน้ำฝนที่ถูกต้อง
9). สุวิทย์เกิดความประทับใจ ดร. เอ็มเบดการ์ ในการเป็นชาวพุทธต้นแบบ เขาจึงปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนตามอย่าง ดร. เอ็มเบดการ์ คำปฏิญาณตนที่สุวิทย์ยึดถือนั้น ข้อใดกล่าวผิดจากความเป็นจริง
10). สมศักดิ์ศึกษาธรรมจนเข้าใจชัดว่าทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สิ่งมีชีวิตเมื่อเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยและตายไปในที่สุด เขาจึงตั้งใจที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจตามหลักสุจริต 3 หลักธรรมดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาวันใด
11). ข้อใดไม่ใช่หน้าที่สำคัญของสังคม
12). ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องการจัดระเบียบสังคม