แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ปี 2561 (จำนวน 50 ข้อ)


1). การกระทำใดถือว่าเป็นการปฏิบัติตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา
2). นายแดงไปโรงเรียนสายทุกวัน ไม่เคยทำการบ้าน และมักจะก่อเรื่องทะเลาะวิวาท ในโรงเรียนเป็นประจำ แสดงว่า นายแดงบกพร่องกระบวนการศึกษาด้านใด
3). หลังจากส่งพระสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรก พระพุทธเจ้าได้เสด็จไป แสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่เมืองราชคฤห์ เหตุการณ์นี้จัดเป็นพุทธจริยาข้อใด
4). นายประเสริฐเป็นคนขยันหมั่นเพียร อดออม พอเพียง และคบหาแต่เพื่อนที่ดีแสดงว่า นายประเสริฐ ปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
5). พระราชดำรัชถึงแนวปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตอนหนึ่งว่า "...ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วย ความเป็นธรรม ทั้งในเจตนาและการกระทำที่ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น..."(พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9) จากพระราชดำรัสข้างต้นตรงกับหลักธรรมข้อใดมากที่สุด
6). ศีล 5 ของพุทธศาสนาและบัญญัติ 10 ประการของคริสต์ศาสนาข้อต่อไปนี้ที่มีลักษณะร่วมกันมากที่สุด
7). ข้อใดไม่ใช่วัตุประสงค์ที่สอดคล้องกันระหว่าง "การให้ทาน" ตามคำสอนของพุทธศาสนา "การทำซะกาต" ของศาสนาอิสลาม
8). ครูแดงเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปิดภาคการศึกษา ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของตนเองที่ผ่านมา เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไปพฤติกรรมของครูแดงสอดคล้องกับคติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
9). ข้อใดแสดงพุทธคุณ (คุณของพระพุทธเจ้า) ที่เกิดขึ้นกับสัมพันธ์กับเหตุการณ์ใน พุทธประวัติได้ถูกต้อง
10). กวีนิพนธ์ไทยที่ว่า
พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา
กวีนิพนธ์บทนี้สะท้อนคติธรรมจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดมากที่สุด
11). ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการยืมเงิน
12). ข้อใดเป็นความผิดฐานยักยอกตามกฎหมายอาญา
13). ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
14). ข้อใดคือปัจจัยที่ส่งผลให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
15). ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของสังคมไทยที่สะท้อนผ่านประเพณีและวัฒนธรรมไทย
16). ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลให้วัฒนธรรมไทยมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
17). ประเทศใดที่ประมุขแห่งรัฐไม่ใช่กษัตริย์
18). ข้อใดคือหลักการในข้อห้ามมิให้สมาชิกรัฐสภาดำรงตำแหน่งในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19). หลักการหรือกลไกใดต่อไปนี้ที่มีอยู่เฉพาะในระบบรัฐสภา แต่ไม่มีในระบบประธานาธิบดี
20). ข้อใดไม่ใช่พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
21). สมมติให้มีสินค้า 2 ชนิดคือ สินค้า X และสินค้า Y ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน ถ้ากำหนด ให้อุปทานของสินค้าทั้งสองไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากราคาสินค้า Y ลดลงในขณะที่ ราคาสินค้า X คงที่ ราคาและปริมาณดุลยภาพในตลาดสินค้า X จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
22). ข้อใดต่อไปนี้ครอบคลุมปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างครบถ้วน
23). ข้อใดสอดคล้องกับความหมายของอุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand) ในตลาดสินค้าชนิดหนึ่ง ๆ
24). บริษัท ก. เป็บบริษัทหนึ่งในตลาดที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย บริษัท ก. ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใด
25). ข้อใดไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญา
26). หากประเทศ ก.ประสบภาวะเงินเฟ้ออันเนื่องจากสาเหตุด้านอุปสงค์ ข้อใดเป็นมาตราการทางการเงินที่ประเทศ ก.ไม่ควรนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ
27). ข้อใดคือมาตราการของนโยบายการคลังที่ไม่มีผลในการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ
28). ข้อใดมีลักษณะเป็นการสร้างหนี้สาธารณะที่ยอมรับได้ จากการพิจารณาอัตราการเพิ่มหนี้สาธารณะและอัตราการขยายตัว ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP ) ที่เกิดจากการเพิ่มหนี้สินสาธารณะ
29). กำหนดให้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยในเดือนมกราคม 2561 และเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นดังนี้
  ณ มกราคม ณ พฤษภาคม
อัตราแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นกับไทย (เยน : บาท) 100 : 35 100 : 38
อัตราแลกเปลี่ยนจีนกับไทย (หยวน : บาท) 100 : 498 100 : 480

หากกำหนดให้ราคาสินค้าระหว่างประเทศของสินค้าไทย สินค้าญี่ปุ่นและสินค้าจีนยังคงเดิม การสรุปสถานการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2561 ข้อใดไม่ถูกต้อง
30). ประเทศกินีควรขอกู้เงินจากหน่วยงานใด เมื่อประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ประสงค์จะกู้เงินจากต่างประเทศ เพื่อบูรณะซ่อมแซมและลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ตลอดจนต้องการความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนและการบริหารการเงิน
31). ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
32). ข้อใดไม่สอดคล้องกับยุคก่อนประวัติศาสตร์
33). ข้อใดเป็นหลักฐานชั้นต้นที่เกิดขึ้นใน "สมัยใหม่" ตามการแบ่งยุคประวัติศาสตร์สากล
34). ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
35). ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการปกครองแบบฟิวดัลในสมัยกลางของยุโรป
36). โรงเรียนประชาบาล ซึ่งเกิดจากเงินบริจาคและเงินที่ทางราชการได้เรียกเก็บเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับ จากผู้ชายอายุ 18 - 60 ปี คนละ 1 - 3 บาทต่อปี ที่เรียกว่า "เงินศึกษาพลี" เกิดขึ้นในรัชกาลใด
37). สงครามอานามสยามยุทธกับญวนเกิดขึ้นในรัชกาลใด
38). ข้อใดเป็นภูมิปัญญาไทยที่เป็นนามธรรม
39). การจัดตั้งหอรัษฎากรณ์พิพัฒน์ ส่งผลต่อการปฏิรูปสยามในด้านใดมากที่สุดด้านภาษีอากร
40). "ค่าผูกปี้" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
41). ถ้าภาพถ่ายทางอากาศใน 1 แนวบินมีจำนวนภาพเรียงกันทั้งหมด 6 ภาพโดยแต่ละภาพมีส่วนเหลื่อมหน้าร้อยละ 60 อยากทราบว่าจะสามารถมองเห็นภาพ 3 มิติ ที่ภาพทับกันสนิทได้ทั้งหมดกี่ภาพ
42). ถ้าวัดมุมแอซิมุทได้เท่ากับ 100 องศา จะคิดเป็นค่ามุมแบริ่งได้เท่าไร
43). ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะประสบภัยพิบัติในด้านวาตภัยและอุทกภัยรวมถึงอาจเกิดแผ่นดินถล่มจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความถี่ในการเกิดสูง ท่านควรหลีกเลี่ยงในการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดใด
44). กรณีการเกิดอุทกภัยที่รุนแรงและรวดเร็วในเขตเทศบาลนครสกลนคร เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2560 มีแนวทางใดที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสถาวะน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสมที่สุด
45). การศึกษาและสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งเกิดจากการกระทำแรงน้ำไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากน้ำจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะภูมิสัณฐานใดมีโอกาสพบน้อยที่สุด
46). ข้อใดไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศไทย
47). การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกด้วยการกระทำของมนุษย์ตามข้อใดส่งผลต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมากที่สุด
48). พระราชบัญญัติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใดมีบทบาทในการเสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากรและการส่งเสริมการลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี
49). ฝนกรดมีผลเสียต่อแหล่งน้ำ ปลา ป่าไม้ ตลอดจนระบบทางเดินหายใจของคน แนวทาง แก้ไขให้ลดลงอย่างรวดเร็ว และเป็นไปได้จริงในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปคือแนวทางในข้อใด
50). ข้อใดเป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเชิงภูมิศาสตร์ของเกษตรกรที่จะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน