แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ปี 2562 (จำนวน 12 ข้อ)


1). ปีพุทธศักราชตามคติที่ใช้ในสังคมไทย เริ่มต้นนับตั้งแต่เหตุการณ์ใดในพุทธประวัติ
2). ถ้าการเปล่งอาสภิวาจา คือ การประกาศอิสรภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ แล้วการประกาศอิสรภาพนี้ได้กลายเป็นจริงได้ในเหตุการณ์ใด
3). ตอนสมัยเด็กของพระเยซู มักจะมีคนถามปัญหาต่อท่านมากมาย และทุกครั้งเมื่อถูกถามท่านมักจะตอบ่า "เดี๋ยวก่อนฉันจะถามบิดาฉันดูก่อน" บิดาในที่นี้หมายถึงผู้ใด
4). เศรษฐีคนหนึ่งมีบุตรชายคนเดียว ด้วยความรักและความหวังในอนาคตของลูกจึงพยายามทุกวิธีเพื่อให้ลูกได้เข้าเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง แต่บุตรชายไม่รักดี มักไม่สนใจเรียน ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อน และแกล้งครูประจำจนต้องย้ายโรงเรียนบ่อยๆ ทำให้ลูกชายเศรษฐีไม่เสียโอกาสได้เรียนหนังสือเลยตั้งแต่เด็กจนโตเป็นหนุ่มข้อใดที่ลูกชายเศรษฐีมีพร้อมสมบูรณ์ตามหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา
5). เนื้อเพลงในข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของเหตุผลปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาท
6). พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนเป็นเวลา 45 ปี มีจำนวนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 หมวด ได้แก่ พระวินัยปิฏก กระสุตตันตปิฏก พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนทั้งหมด เมื่อสรุปเป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ข้อใด
7). นายแดงเป็นคนจิตใจโหดร้าย ชอบล่าสัตว์ป่าที่หายาก เพื่อความสนุกและบันเทิงใจ หลักเบญจธรรมข้อใดที่จะช่วยให้เขาไม่มีพฤติกรรมเช่นนี้
8). ตามหลักปฏิบัติ 5 ประการ ในศาสนาอิสลาม ข้อใดถือว่าเป็นหัวใจของการเป็นมุสลิม
9). การพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพุทธให้ความสำคัญกับการพัฒนาอะไรมากที่สุด
10). นายดำเป็นคนจริงใจ พูดจริง ทำจริง จะพูดอะไรก็เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ในทุกระดับ ไม่ว่าในครอบครัว หมู่บ้าน ที่ทำงาน และชุมชน นายดำมีหลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือนข้อใด
11). ข้อใดกล่าวถึงของหมั้นไม่ถูกต้อง
12). นายดำจอดรถจักรยานของตนไว้หน้าร้านอาหาร เพื่อสั่งอาหารกลับบ้าน นายขาวเห็นเป็นโอกาส จึงขี่จักรยานของนายดำออกไปโดยต้องการเอาไปเป็นของตน นายดำเห็นดังนั้นจึงวิ่งไปจะดึงเสื้อนายขาวไว้ เพื่อไม่ให้นายขาวขี่จักรยานไปได้ แต่ดึงเสื้อไม่ทันและนายดำเสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บต้องเย็บสองเข้ม ถามว่านายขาวมีความผิดอะไร